ما که هستیم

آدرس وب سایت ما :https://mahdekala.com/ . است

با تشکر از شما برای بازدید از این سایت

چه اطلاعات شخصی ما جمع آوری می کنیم و چرا ما آن را جمع آوری می کنیم

1. نظرات:سعی شده است با استفاده از نظرات شما نواقص خدمت رسانی رفع گردد و این امر سبب افزایش کیفیت خدمات گردد. با تشکر از همه عزیزان

2. رسانه ها: عبارتند از تصاویر ، فیلم و فایل های شما عزیزان است که برای ما ارسال می کنید . ما نیز سعی می کنیم از این رسانه ها با مجوز شما عزیزاندر راستای بهبود خدمات به هموطنان عزیز استفاده کنیم تا بتوانیم خدمتی برتر ارائه کنیم

5. چه مدت ما اطلاعات شما را نزد خود حفظ می کنیم:اطلاعات شما نزد ما حفظ است، مگر اینکه کاربر از ما درخواست حذف آن را بکند.

7. آیا اطلاعات شما به جایی ارسال می شود:داده های شما نزد ما محفوظ است و به هیچ کجا ارسال نخواهد شد و مهد کالا موظف به حفظ و سیانت از اطلاعات شما می باشد. مگر با دستور قضایی.